Jobs Detail : จป. วิชาชีพ

Jobs Detail : จป. วิชาชีพ

ตำแหน่ง :
จป. วิชาชีพ
จำนวน :
0 อัตรา

รายละเอียด

เพศ :
ชาย - หญิง
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี
สถานที่ปฎิบัตงาน :
บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด สาขา ราชบุรี จังหวัด ราชบุรี
เงินเดือน :
ตามตกลง

รายละเอียดของงาน

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3
7. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการรวมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
9. เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักชา
11. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


คุณสมบัติ
1. เพศ: ชาย - หญิง
2. อายุ: 25 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน และรักที่จะเรียนรู้

ติดต่อ

ติดต่อ :
คุณ คุณ ปุ้ย (แผนกทรัพยากรบุคคล) วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8:30 - 16: 30 น. (เว้นวันหยุด) Tel. 032-375-8848 ต่อ 132
วันที่ลงประกาศ :
02/04/2561 20:59